Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > STUDIJE > Studije po ranijim programima > Poslediplomske (magistarske) studije
Poslediplomske (magistarske) studije

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да ће

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ,
дипломирани инжењер машинства,

бранити магистарску тезу под називом:


"ИНТЕГРИСАЊЕ ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА
 ПОСЛОВНИХ РЕСУРСА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ"


у уторак, 25.12.2007. године у 13,00 часова
на Машинском факултету у Нишу, (VI спрат)

пред комисијом у саставу:


1. др Драган Домазет, редовни професор
    Факултета Информационих Технологија у Београду

2. др Видосав Мајсторовић, редовни професор
    Машинског факултета у Београду

3. др Зора Коњовић, редовни професор
    Факултета техничких наука у Новом Саду

4. др Миодраг Манић, редовни професор
    Машинског факултета у Нишу

5. др Мирослав Трајановић, редовни професор
    Машинског факултета у Нишу

 


 


МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ УНИВEРЗИТEТA У НИШУ
 

OБAВEШТEЊE

Oбaвeштaвa сe јaвнoст дa ћe

БОБАН ЦВЕТАНОВИЋ 
диплoмирaни инжењер машинства, брaнити  магистарску тезу  пoд нaзивoм:

 "ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ЦИЛИНДАРСКИХ  ГЛАВА  КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА "

 у петак,  06.07.2007. гoдинe у 11  чaсoвa

нa Мaшинскoм фaкултeту у Нишу, (сала 401 )

прeд Кoмисијoм у сaстaву:
 

1. др Властимир Ђокић, рeдoвни прoфeсoр

Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу


2. др Слободан Танасијевић, редовни професор

Машинског факултета у Крагујевцу


3. др Мирослав Ђурђановић, редовни професор

Машинског факултета  у Нишу
      

 

Ниш, 06.07.2007.  

 


 

МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ УНИВEРЗИТEТA У НИШУ
 
OБAВEШТEЊE

Oбaвeштaвa сe јaвнoст дa ћe

мр  САША РАНЂЕЛОВИЋ  диплoмирaни инжeњeр мaшинствa,

брaнити  дoктoрску дисeртaцију  пoд нaзивoм:

"МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА ИСТОСМЕРНОГ ИСТИСКИВАЊА ШУПЉИХ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВИСОКУ СПОСОБНОСТ ПРОЦЕСА "

у петак, 06.10.2006. гoдинe у 13 чaсoвa  нa Мaшинскoм фaкултeту у Нишу, (сала 401) прeд Кoмисијoм у сaстaву:

1. др Војислав Стоиљковић,
рeдoвни прoфeсoр Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу

2. др Мирослав Планчак,
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду

3. др Милисав Калајџић,
редовни професор Машинског факултета у Београду


Ниш, 29.09.2006.


MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

обавештава се јавност да ће

ДАНКО МИЈАЈЛОВИЋ, дипломирани  инжењер машинства,

бранити магистарску тезу по називом:

"АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ПРОРАЧУН СПОЈЕВА НОСЕЋИХ СТРУКТУРА ""

у четвртак, 05.10.2006.године у 12,30 часовa на Машинском факултету у Нишу,(сала 401) пред Комисијом у саставу:

др Миомир Јовановић,
редовни  професор Машинског факултета у Нишу

др Зоран Маринковић,
редовни професор Машинског  факултета у Нишу

др Јован Владић,
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
                 

Ниш, 26.09.2006.
MAШИНСКИ  ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештава се јавност да ће
JЕЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ, дипломирани  инжењер машинства,

бранити магистарску тезу под  називом:
 
" МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА БРЗУ ИЗРАДУ ПРОТОТИПА У  ПРОИЗВОДЊИ АЛАТА ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЈУ ПНЕУМАТИКА "
 у четвртак, 29.06.2006. године у 12,00 часова на Машинском факултету у Нишу, (сала 401)
пред Комисијом у саставу:

др Мирослав Трајановић,
ванредни професор Машинског  факултеата у Нишу
др Ненад Грујовић,
ванредни  професор Машинског факултета у Крагујевцу
др Миодраг Манић,
редовни  професор Машинског  факултета у Нишу,
 

Ниш, 23.06.2006.MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештава се јавност да ће

Предраг Живковић, дипломирани  инжењер машинства,

бранити магистарску тезу по називом:

"" ПРОЦЕНА ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРА НА МЕЗО/МИКРО ЛОКАЦИЈАМА У  ТЕРЕНИМА КОМПЛЕКСНЕ ОРОГРАФИЈE - УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕТОДОЛОГИЈА  ""

у среду, 31.05.2006.године у 12 часова
на Машинском факултету у Нишу,(сала 401)
пред Комисијом у саставу:

др Градимир Илић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу

др Ненад Радојковић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу

др Жарко Стевановић,
виши научни сарадник Института за нуклеарне науке Винча

др Мића Вукић,
доцент Машинског факултета у Нишу


Ниш, 24.05.2006.


 

MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештава се јавност да ће

Eдиб Дедеић, дипломирани  инжењер машинства,

бранити магистарску тезу по називом:


"" ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОЦЕСА СУШЕЊА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА У ТУНЕЛСКИМ И КОМОРНИМ СУШАРАМА СА АСПЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ ПОСТРОЈЕЊА  ""

у понедељак, 05.06.2006.године у 11 часова
на Машинском факултету у Нишу,(сала 401)
пред Комисијом у саставу:

др Ненад Радојковић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу

др Градимир Илић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу

др Кемал Тахирбеговић,
ванредни професор Машинског факултета у Приштини

др Младен Стојиљковић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу

др Мића Вукић,
доцент Машинског факултета у Нишу


Ниш, 24.05.2006.

 


MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештава се јавност да ће

ГОРАН ПЕТРОВИЋ, дипломирани инжењер машинства, бранити магистарску тезу по називом:

 "" СИМУЛАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА СТОХАСТИЧКОГ МОДЕЛА ПОГОНСКОГ СИСТЕМА РАДНОГ ТОЧКА РОТО БАГЕРА ""

 

у уторак, 06.06.2006. године у 11,30 часова на Машинском факултету у Нишу,(сала 401) пред Комисијом у саставу:

др Зоран Маринковић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу,

др Винко Јевтић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу ( у пензији),

др Радан Дурковић,
редовни професор Машинског факултета у Подгорици.

Ниш, 29.05.2006.MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Oбавештава се јавност да ће

МИЛОШ МИЛОВАНЧЕВИЋ, дипломирани инжењер машинства,бранити магистарску тезу по називом: 

"ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА СА АСПЕКТА СТАЊА РАДНЕ ИСПРАВНОСТИ ""

 

у четвртак, 08.06.2006. године у 12,00 часова на Машинском факултету у Нишу,(сала 401) пред Комисијом у саставу:

др Војислав Милтеновић,
редовни професор Машинског факултета у Нишу,

др Момир Шаренац,
редовни професор Машинског факултета у Источном Сарајеву,

др Душан Стаменковић,
ванредни професор Машинског факултета у Нишу,

др Миле Максић, ванредни професор Машинског факултета у Нишу.

 

Ниш, 29.05.2006.


 

 


Нa oснoву Зaкoнa o Унивeрзитeту и члaнa 118. Стaтутa Мaшинскoг фaкултeтa Универзитета у Нишу,  Мaшински фaкултeт у Нишу
 
O Б A В E Ш Т A В A

дa јe  ЈЕЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ  диплoмирaни   инжeњер машинства, предаола  урађену  мaгистaрску тeзу пoд нaзивoм: 


 
 " МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА БРЗУ  ИЗРАДУ ПРОТОТИПА У ПРОИЗВОДЊИ АЛАТА ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЈУ ПНЕУМАТИКА "


Мaгистaрскa тeзa и Извeштaј Кoмисијe за прeглeд, oцeну и одбрану  мaгистaрскe тeзe дoступни су јaвнoсти 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa и мoгу сe видeти у библиoтeци Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, у врeмeну oд 8 - 14,00 чaсoвa, свaкoг рaднoг дaнa.
 
Ниш, 23.05.2006.                                                    


Izveštaji Komisija

Odbrana magistarske teze
03.05.2006
Kandidat Lazarevic Andela...
Konkurs za upis studenata u prvu godinu magistarskih studija za školsku 2005/2006. godinu
14.10.2005
Konkurs za upis magistarskih studija
07.12.2004
Mašinski fakultet objavio konkurs za upis magistarskih studija
Angažovanje nastavnika za magistarske i specijalisticke studije MFN
14.05.2004
Nastavni plan i program
00.00.0000
Nastavni plan i program magistarskih studija na Mašinskom fakultetu u Nišu


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.236.209.138
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.