Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > FAKULTET > O Fakultetu > Istorija Fakulteta
Istorija Fakulteta
02.03.2009

Osnivanjem Mašinskog odseka Tehničkog fakulteta u Nišu, 1960. godine, stvoreni su uslovi za početak visokoškolske nastave iz oblasti mašinstva. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima, koji je usvojen od strane Narodne skupštine 18. maja 1960. godine.

Na osnovu Uredbe Izvršnog veća NRS br. 321. od 10. juna 1960. godine, Fakultet je počeo sa radom 17. oktobra 1960. godine. Prve školske 1960/61. godine upisano je 145 redovnih i 332 vanredna studenta mašinstva, a nastava se izvodila u zgradi Tehničke škole. Za praktičnu nastavu su korišćene laboratorije u Fabrici mašina i železničkih vozila "Stanko Paunović", u fabrici pumpi "Jastrebac", kao i školske radionice Industrijske škole i radionice Tehničke škole u Nišu. U prvoj školskoj godini Mašinski odsek je imao samo dva nastavnika i tri saradnika u stalnom radnom odnosu.

Krajem 1962. godine izgrađen je laboratorijski blok nove zgrade, ali su prostorije za laboratorije te 1962/63. školske godine privremeno adaptirane u slušaonice za predavanja i vežbanja.

Od školske 1964/65. godine nastava se odvija u novoj zgradi Tehničkog fakulteta, a saradnjom sa Mašinskom i Elektronskom industrijom osposobljen je veći broj laboratorija.

Školske 1965/66. godine su na Mašinskom odseku formirani smerovi koji se orijentišu na transportne mašine, železnička vozila, dizalice i hidraulične masine.

Školske 1966/67. godine napuštena je stepenasta nastava i upisana prva generacija studenata koja je nastavu slušala po novom nastavnom planu koji uvodi blago usmeravanje sa tri izborna predmeta na tri smera (železnički, proizvodni i konstrukcijski). Pored Katedri za matematiku i fiziku, zajedničkih za sva tri odseka, u okviru Mašinskog odseka radile su:

- Katedra za konstruisanje mašinskih elemenata i mašina koja je obuhvatala predmete: Mašinski elementi, Mašinske konstrukcije, Nacrtna geometrija, Tehničko crtanje, Čelične konstrukcije i dizalice i Železnička vozila i

- Katedra za obradu materijala i mašine alatke koja je obuhvatala predmete: Mašinska obrada i mašine alatke, Mašine alatke, Mašinska obrada II, Konstrukcija pribora i alata, Tehnološki postupci i kontrola i Tehnologija materijala.

Iste godine su uz pomoć MIN-a osposobljene laboratorije za hemijsko, mehaničko, radiografsko i mehanografsko ispitivanje, a laboratorije za termotehniku i za ispitivanje goriva, maziva i vode dobile osnovni instrumentarij kako za održavanje vežbi tako i za istraživanje.

Starešine Mašinskog odseka bili su profesori Vukadin Krstić, Pavle Dražić, Stojadin Stojičić i Jurij Korobov.

Odlukom Saveta Tehničkog fakulteta od 2.2.1971. g, potvrđenom od strane Skupštine SR Srbije 14.6.1971. g, i usvajanjem prvog Statuta 1972. g. Mašinski odsek prerasta u Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu. Fakultet dobija čvršću i određeniju organizacionu strukturu, počev od organa upravljanja, Saveta u širem i užem sastavu, Nastavno-naučnog veća, komisija, katedri, Instituta i sl. U trenutku osnivanja Fakultet je imao 19 nastavnika i 16 saradnika u stalnom radnom odnosu, od kojih 3 doktora nauka i 4 sa magistraturom. Formirano je 11 katedri:

- Katedra za fiziku,
- Katedra za matematiku,
- Katedra za mehaniku,
- Katedra za mašinske konstrukcije,
- Katedra za hidrauliku,
- Katedra za termotehniku,
- Katedra za proizvodno mašinstvo,
- Katedra za automatiku,
- Katedra za materijale,
- Katedra za transportno mašinstvo,
- Katedra za mehaniku mašina.

Novim Statutom Mašinskog fakulteta od 1974. g. usvojen je novi nastavni plan i program. Uvodi se nastava za sticanje vise spreme - mašinskog inženjera. Usvaja se nova organizacija katedri (manji broj katedri s vecim brojem ljudi) i Instituta za mašinstvo. Formirano je šest katedri:

- Katedra za prirodno-matematičke nauke,
- Katedra za energetiku,
- Katedra za mašinske konstrukcije,
- Katedra za proizvodno mašinstvo,
- Katedra za mehaniku i automatiku,
- Katedra za društvene nauke.

Nastavnim planom bilo je predviđeno šest smerova na petogodišnjim:

- smer proizvodnog mašinstva,
- smer železničkog mašinstva
- smer transportnog mašinstva
- energetski smer
- smer automatskog upravljanja
- smer preciznog mašinstva

sa po 6-7 usmeravajućih predmeta, i pet smerova na dvogodišnjim studijama:

- pripremno-proizvodni,
- proizvodni smer,
- konstrukcijski smer,
- eksploatacijski smer,
- motorizacijski smer,

sa po 5 usmeravajućih predmeta. Opredeljivanje studenata za smerove bilo je slobodno.

Novim Statutom od 1978. g. bilo je predviđeno usmeravanje studenata obzirom na potrebe privrede (na bazi konsultacija koje su vođene sa svim privrednim organizacijama regiona) i činjenicu da je potrebno obezbediti stabilan razvoj smerova.

Koreni mašinskih nauka u Nišu
 

Kada je 1889. godine osnovana Direkcija srpskih državnih železnica, u njenom sastavu je oformljeno i VIII mašinsko odeljenje, sa dva odseka: odsekom za vuču i radioničkim odsekom u Nišu. U njenom sastavu bilo je samo nekoliko inženjera. To su bili srpski inženjeri, koji su većinom, u vreme izgradnje prvih pruga u Srbiji, završili studije u inostranstvu, najčešće u Nemačkoj. Šef radioničkog odseka bio je Vladimir Marković, koji je studirao tehniku u Parizu . Umesto njega, početkom 1890. godine, angažovan je, po posebnom ugovoru, Ferdinand Trigales koji je dugo ostao na polozaju šefa niške radionice.

Na insistiranje rukovodećeg kadra niške radionice, pre svega njenog tadašnjeg šefa inženjera Miloša Kikića, nabavljene su 1907. teške lokomotive serije 21 - 24, kakvih do tada nije bilo u našem voznom parku. Te lokomotive su nabavljene sa već zastarelim pljosnatim razvodnicima, jer je postojala bojazan da ogledala klupnih razvodnika neće moći kvalitetno da se održavaju u Nišu. Tome je doprinela i trenutna politička situacija. Predosećalo se da se sprema rat sa Turskom, pa je prednost data proverenim tehničkim rešenjima. U to vreme su u odseku za vuču i radioničkom odseku počeli da rade i inženjeri: Miladin Djordjević, Samuilo Zunana, Borivoje Popović, Milan K. Grebenarović, Miloš K. Grebenarović, Vladimir S. Marković, Jovan T. Nikolić, Milojko Trebinjac, Viktor Bajmel, Borivoje Djuričić, Borislav Pajević, Mihajlo Lučić, Jovan Z. Nikolić i Radiša Nikolić. Primećuje se težnja da inženjeri odseka za vuču provedu neko vreme na radu u niškoj radionici ili u nekoj od ložionica, gde su imali prilike da steknu neophodna praktična znanja.Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 44.200.171.156
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.